خانه > محصول > RSW2i WL سویچNitecore مدل

RSW2i WL سویچNitecore مدل

برند : نایتکر-Nitecore
گارانتی : 3 ساله نایتکر
قیمت :
محصول اضافه شد

ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ WL RSW2i

ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ نایتکر مدل  WL RSW2iﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻫﺎی ﺳﺮی  
NITECORE می باشد:

:

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
 سازگار با :

P10i، P10iX، P20i، P20i UV، P20iX، P30i، P35i 
 

ﻫﺸﺪار

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی دﮐﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

در ﺻﻮرت ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن، ﺑﺎﺗﺮی دﮐﻤﻪ ای ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮض 2ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺪﻣﺎت

 

ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

 

ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ را دور از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ

ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﻗﺮار

 

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻮرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

این محصول دارای ۳ سال گارانتی نایتکر می باشد

 

   در صورتی که محصول شکسته شده باشد

 

ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز تعمیر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ

.

    از گارانتی خارج می باشد
 


جهت دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید

NOTICE

· Your personal information collected by us will not be disclosed to any party;
· We reserve the rights of final explanation of the Nitecore reviewer program;
· Ineffective reply to our email within a week might be regarded as giving up the testing opportunity.


محصولات مرتبط